Regulamin

Właścicielem serwisu www.hogloszenia.nl jest BestComp Mariusz Kaźmierski, zarejestrowany w Polsce, ul. Rumiankowa 5, 62-023 Dachowa (zwany w dalszej części "Właścicielem"). Właściciel wymaga, by ogłoszenia nie były sprzeczne z prawem obowiązującym w Polsce i Holandii oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

 1. Obowiązki użytkowników.
  1. Ogłoszeniodawca oświadcza, że wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu są prawdziwe oraz że posiada prawa majątkowe i autorskie do treści zamieszczonych w ogłoszeniu oraz przedmiotów lub treści oferowanych w ogłoszeniu.
  2. W przypadku roszczeń osób trzecich wobec właściciela serwisu www.hogloszenia.nl, za naruszenia praw w treści ogłoszenia, ogłoszeniodawca publikujący ogłoszenie będące przedmiotem sporu przejmuje na siebie wszelkie koszty ewentualnych postępowań, kosztów procesów i odszkodowań.

 2. Właściel serwisu www.hogloszenia.nl zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usówania ogłoszeń:
  1. o treści sprzecznej z prawem, propagujących przemoc lub dyskryminację,
  2. zawierających treści powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich;
  3. łamiących lub propagujące łamanie prawa;
  4. zawierające treści sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych w Polsce;
  5. będących reklamą podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec właściciela serwisu www.hogloszenia.nl;
  6. opublikowanych w dziale niezgodnym z treścią ogłoszenia;
  7. zamieszczanych wielokrotnie w jednym lub w kilku działach tego samego lub zbliżonego treścią ogłoszenia (spam).

 3. Właściciel www.hogloszenia.nl nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. prawdziwość treści zamieszczanych ofert;
  2. naruszenie przez ogłoszeniodawców praw osób trzecich;
  3. jakość towarów ani usług oferowane w ogłoszeniach;
  4. ewentualne przerwy w dostępie do serwisu i niewyświetlanie ofert w czasie tych przerw, nawet jeśli wyłączenie serwisu nastąpiło z powodu właściela serwisu. Właściciel nie jest też zobowiązany do uprzedniego powiadomienia użytkowników o przerwie w dostępie lub o całkowitym zaprzestaniu działalności.

 4. Właściciel zastzega sobie prawo do:
  1. wprowadzania zmian w treści oraz strukturze serwisu, zmiany zakresu świadczonych usług, wprowadzania ograniczeń w dodawaniu ogłoszeń, wprowadzaniu opłat i taryf;
  2. czasowego lub stałego blokowania, a także trwałego usuwania kont użytkowników niestosujących się do Regulaminu, w szczególności naruszających prawa osób trzecich lub publikujących ogłoszenia sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami społecznymi bez wcześniejszego powiadamiania.
  3. w szczególnych przypadkach do odmowy publikacji lub usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny. W przypadku ogłoszeń płatnych lub wyróżnionych koszty publikacji zostaną zwrócone.